Masterclass Chartering / ex Cursus Zeebevrachter 

In januari 1990 is de NZS met een schriftelijke cursus met mondelinge toelichtingsavonden begonnen.

Honderden cursisten hebben inmiddels aan deze succesvolle cursus NZS deelgenomen. De cursus is diverse malen herzien en op een hoger niveau gebracht. Vanaf 1 september 1992 de CURSUS ZEEBEVRACHTER op HBO niveau gegeven bij de Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs STC b.v., in nauwe samenwerking met de NZS. De cursus kreeg hierdoor een betere pedagogische- en didactische  onderbouwing. Deze schriftelijke cursus werd ondersteund met mondelinge lessen door docenten van NZS, STC en extern. Jaarlijks schreven twintig tot dertig studenten zich in voor deze cursus. Inmiddels is de cursus verder ge-upgrade naar het level van Masterclass of HBO+ niveau in module vorm. Deze vorm startte in 2021 haar eerste Masterclass in nauwe samenwerking met onderwijsdeskundigen van WT Training en IT ondersteuning van de WT Group. Vanwege Covid bleek er behoefte aan meer mogelijkheden op het gebied van digitaal lesgeven. Ook werd er een Engelse versie gemaakt. De Masterclass kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven en zelfs worden aangepast aan de vraag van diverse klanten in verschillende markten. De Masterclass kan zowel fysiek als digitaal gegeven worden, op locatie, nationaal of internationaal. De studie is vooral praktisch gericht en wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat wordt door NZS een certificaat uitgegeven. Dit certificaat geeft het recht op een (aspirant) lidmaatschap van de NZS. 

Voor informatie over de MASTERCLASS CHARTERING kunt u zich wenden tot het bestuur van NZS.

Samenwerking met andere opleidingen

Omdat de NZS er ook veel waarde aan hecht aan vervolgopleidingen, is er contact met The Institute of Chartered Shipbrokers in Londen en met de afdeling in Nederland, alsook met de Hogeschool Rotterdam & Omstreken. De HRO heeft schriftelijke cursus van ICS aan haar studiepakket Maritieme Bedrijfsvoering op HBO-niveau toegevoegd. Bij de samenwerking met deze opleidingen gaat het er vooral om, om de inhoud van de verschillende opleidingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en afgestemd te houden. Hierdoor wordt het cursisten mogelijk gemaakt van de ene studie naar de volgende over te stappen. De HRO verzorgt inmiddels ook de Master opleiding Shipping and Transport die eerder bij het STC werd uitgevoerd. Er is eveneens contact met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Masterclass Chartering van NZS/WT Training is in de praktijk een handige opstap naar vervolg studies gebleken.

Voor gegevens over de Masterclass Chartering kan contact worden opgenomen met het bestuur van NZS.

Studiecommissie

De Studiecommissie stelt zich naast haar taak als beheerder van de Masterclass Chartering ook ten doel de ontwikkelingen op het terrein van de bevrachtingen in de scheepvaart nauwlettend te volgen en daarvan studie te (laten) maken, alsmede het up-to-date houden van studie.

Contacten met andere organisaties

Er bestaan goede contacten met vakgerelateerde organisaities, zoals de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) te Rotterdam en anderen. Genoemde organisaties hebben belangstelling voor de bij de NZS aanwezige vakkennis op het gebied van de commerciële zeescheepvaart en consulteren NZS daarover. Voor hetzelfde doel bestaat er een goed contact met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Goederenvervoer in Den Haag, alsmede met de "natte juristen" in het vakgebied.