Over ons

Gemeenschap

Clubavonden

De Vereniging organiseert, al dan niet in samenwerking met andere vakorganisaties, regelmatig bijeenkomsten voor haar leden en genodigden. Men ontmoet elkaar na werktijd. Eventueel wordt gezamenlijk gedineerd en wordt de avond verder in gezellig samenzijn doorgebracht. Er vinden vaak gesprekken plaats over uiteenlopende onderwerpen, meestal met betrekking tot de scheepvaart of aanverwante aandachtsgebieden. De clubavonden bieden een uitstekende gelegenheid tot netwerken.

Lezingen

De "normale" clubavonden worden afgewisseld door clubavonden, waarop leden of gasten een lezing houden over een speciaal onderwerp, rechtstreeks of zijdelings verband houdend met de ontwikkelingen in de zeescheepvaart. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het houden van een discussie. Ook deze bijeenkomsten bieden een goede gelegenheid tot netwerken.

Shipbrokers' Dinner

Op de laatste vrijdagavond van de maand September of de eerste vrijdagavond van de maand Oktober wordt om het jaar door de NZS een internationaal ‘’Shipbrokers' Dinner’’ gehouden. Ruim 900 gasten uit binnen- en buitenland nemen hieraan deel. Deze activiteit is in 1984 begonnen en sindsdien met groot succes voortgezet. Bedrijven, waarvan directieleden en/of medewerkers NZS lid zijn kunnen één of meer tafels voor het diner reserveren op basis van bepaalde criteria. Zij nodigen relaties uit binnen- en buitenland bij hen aan tafel uit. Onder de eregasten van het bestuur bevinden zich steeds vertegenwoordigers van allerlei officiële instanties die bij de ontwikkelingen in de scheepvaart en haven betrokken zijn. Aan het diner van September 1991 heeft de NZS de eer en het genoegen gehad de burgemeester van Rotterdam, Dr. A. Peper, als eregast in haar midden te hebben. De NZS heeft kort daarna haar 25-jarig bestaan gevierd. Ook dr. Wubbo Ockels heeft NZS tot haar eregasten mogen rekenen.

Evenementen in het land

Om het contact met het "hoge Noorden" te onderhouden worden Groninger avonden georganiseerd, waarop leden van de NZS uit Stad en Ommelanden hun medeleden uit de rest van het land kunnen ontmoeten en wat beter leren kennen. Ook de Amsterdamse avond is inmiddels een bekend verschijnsel geworden.

Barbecue

Voordat de zomervakanties beginnen organiseert de NZS haar jaarlijkse grote barbecue. Doordat deze activiteit ook bezocht kan worden door collega’s en andere scheepvaart gerelateerde genodigden , is dit een zeer druk bezocht evenement wat goed gebruikt wordt om uitgebreid te netwerken.

Lustrumfeest

Het Lustrumfeest is een feest, waarop de leden en hun partners elkaar informeel kunnen ontmoeten. Er worden gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd met aansluitend een diner of buffet. Na afloop wordt naar muziek geluisterd, een dansje gemaakt en gezellig met elkaar gepraat.

Opvangen van Problemen

Indien leden van werkgever willen veranderen, met hun werk in problemen komen of om welke reden dan ook hun werkkring verliezen, wordt op buitengewoon discrete wijze door of namens het bestuur getracht oplossingen aan te dragen.

Vakkennis

Cursus Zeebevrachter

In januari 1990 is de NZS met een schriftelijke cursus met mondelinge toelichtingsavonden begonnen.

In totaal hebben ongeveer 200 cursisten onder auspiciën van de NZS hieraan deelgenomen. De cursus is later herzien en op een hoger niveau gebracht. Vanaf 1 september 1992 geeft de Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs STC, de CURSUS ZEEBEVRACHTER op HBO niveau, in nauwe samenwerking met de NZS. De cursus krijgt hierdoor pedagogisch- en didactisch een betere onderbouwing. Deze schriftelijke cursus wordt ondersteund met mondelinge lessen door docenten van NZS, STC en extern. Jaarlijks schrijven twintig tot dertig studenten zich in voor deze cursus.

Voor informatie over de CURSUS ZEEBEVRACHTER kunt u zich wenden tot het bestuur van NZS.

Samenwerking met andere opleidingen

Omdat de NZS er ook veel waarde aan hecht aan vervolgopleidingen, is er contact met The Institute of Chartered Shipbrokers in Londen en met de afdeling in Nederland, alsook met de Hogeschool Rotterdam & Omstreken. De HRO heeft schriftelijke cursus van ICS aan haar studiepakket Maritieme Bedrijfsvoering op HBO-niveau toegevoegd. Bij de samenwerking met deze opleidingen gaat het er vooral om, om de inhoud van de verschillende opleidingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en afgestemd te houden. Hierdoor wordt het cursisten mogelijk gemaakt van de ene studie naar de volgende over te stappen. Het STC verzorgt inmiddels ook een Master opleiding Shipping and Transport. Er is eveneens contact met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De cursus Zeebevrachter van NZS/STC is in de praktijk een handige opstap naar vervolg studies gebleken.

Voor gegevens over de Cursus Zeebevrachter wordt verwezen naar afzonderlijke informatiebladen, die op aanvraag worden toegezonden. Ook kan men zich wenden tot het bestuur van NZS.

Studiecommissie

De Studiecommissie stelt zich naast haar taak als beheerder van de CURSUS ZEEBEVRACHTER ook ten doel de ontwikkelingen op het terrein van de bevrachtingscheepvaart nauwlettend te volgen en daarvan studie te (laten) maken, alsmede het up-to-date houden van de Cursus Zeebevrachter.

Contacten met andere organisaties

Er bestaan goede contacten met de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors. Ook onderhoudt de NZS goede relaties met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) te Rotterdam. Genoemde organisaties hebben belangstelling voor de bij de NZS aanwezige vakkennis op het gebied van de commerciële zeescheepvaart en consulteren NZS daarover. Voor hetzelfde doel bestaat er een goed contact met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Goederenvervoer in Den Haag.

B.I.M.C.O

De NZS is in 1991, 1993 en 1996 als gastvrouw opgetreden in haar clubgebouw voor een dagcursus, georganiseerd door de BIMCO (The Baltic and International Maritime Council), 161 Bagsvaerdvej, 2880 Bagsvaerd, Denemarken, getiteld: "TOWARDS BETTER DECISIONS" in samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Nederlands Reders, Belgische Redersvereniging en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors.

De voorzitter van NZS is sinds 2010 lid van de Bimco Documentary Committee. Dit comité bestaat uit ca 60 ervaren en professionele rederij, lading, juridische en verzekeringen vertegenwoordigers, die gezamenlijk de commerciële en operationele documenten en clausules voor de internationale zeescheepvaart maken. Men streeft naar gebalanceerde documenten en clausules. Er is geen enkel ander instituut dat deze documenten voor de industrie produceert en uitgeeft. Het meest gebruikte document in de internationale zeescheepvaart, het Gencon Charter Party, is een goed voorbeeld van de professionaliteit van het Bimco Documentary Committee.

Verenigingsblad

NZS activiteiten worden aangekondigd en opgevolgd in een Verenigingsblad, De Patrijspoort, waarvoor de voorzitter qualitate qua als eindredacteur en het bestuur als redactie optreedt. Ingezonden bijdragen van leden zijn eveneens van harte welkom. De Patrijspoort dient tevens als informatiebron over het wel en wee van personen en bedrijven en over actuele ontwikkelingen in de internationale wereld van de commerciële zeescheepvaart. Adreswijzigingen van leden en bedrijven worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de Patrijspoort vermeld, samen met wijzigingen van werkkring van leden. Ook andere personalia zoals geboorten van kinderen en huwelijken van leden worden vermeld. Er is zelfs een rubriek van vacatures bij de ondernemingen en voor mensen, die beschikbaar zijn als Zeebevrachter.

De Andere communicatie middelen

Om onderlinge contacten tussen NZS leden te bevorderen en aktuele informatie te delen, zijn er besloten pagina’s aangemaakt op Facebook en Linkedin. Lidmaatschap van deze besloten groepen is geheel vrijblijvend. NZS leden kunnen wel andere leden uitnodigen. Het Bestuur NZS controleert aanvragen voor toelating en bewaakt het gebruik. De bedoeling is belangrijke actuele scheepvaartzaken met elkaar te delen en een vakgerichte dialoog op gang te brengen.

Bescherming

In het uitzonderlijke geval dat leden zich in de uitoefening van hun vak ernstig misdragen en er minder oorbare praktijken op na houden, bestaat er onder deze doelstelling een mogelijkheid deze leden tot de orde te roepen. Van deze statutaire bevoegdheid is gelukkig slechts in een enkel uitzonderlijk geval gebruik gemaakt gedurende het bestaan van NZS.