Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit gehouden op 7 april 2014 in Restaurant Abel te Rhoon

1. Opening.

Om 20.15 uur opent voorzitter Dink Ripmeester de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.

Afmeldingen werden ontvangen van de heren Daan Damhof, Han van Blanken, Peter Schalk, Ary Vijfvinkel, Gijs Linterman, Roderick Straus, Ben Torcque, Gerrit Bakker, Marcel van Eijsden, Dirk Pol, Evert Hoogwerf, Sander Menten, Wout van Haften en

Veronique Perina.. Er werden 6 geldige machtigingen afgegeven.

Van het bestuur zijn aanwezig Dink Ripmeester, Milko Meijer, Andreas Vallianatos, Jon Scholten, Matthijs Andreae, Hans Schurr, Raimond den Breejen en Kees Kemper.

De volgende leden van de NZS zijn aanwezig: Cees Warrenaar, Dieter Bülling, Martin Poot, Daniel Dutilh, Huib Glerum, Jan Pols, Jeroen Eelsing, Frans Seltenrijch en Rob Vrauwdeunt.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 21 mei 2013. De notulen worden vastgesteld met 1 wijziging in punt 2 waar 2013 moet zijn 2012.

3.Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2013. Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering.

4.Jaarverslag en balans van de penningmeester over het jaar 2013.

Opgemerkt wordt de penningmeester dat de begroting 2013 dient te worden aangepast, het voordelig saldo moet € 2.100,00 zijn. Huib Glerum merkt op, dat vorig jaar werd afgesproken de activa af te schrijven, dit is over het hoofd gezien en zal worden gecorrigeerd. Frans Seltenrijch meldt, dat er in de begroting voor 2014 geen voordelig saldo zou moeten worden vermeld en de penningmeester zal dit wijzigen door de reserveringen aan te passen.

5.Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2013.

Dieter Bulling leest de verklaring voor, waarin de kascommissie verslag doet van haar bevindingen en voorstelt het bestuur decharge te verlenen. Huib Glerum voegt hier aan toe, dat er ook acquit dient te worden verleend, zoals vorig jaar ook reeds was besproken. Decharge wordt verleend en op voorstel van Daniel Dutilh ook het acquit.

6.Contributie voor het jaar 2014.

Gezien de financiële toestand van de NZS stelt de penningmeester voor de contributie voor 2014 ongewijzigd te laten, hetgeen wordt geaccepteerd.

7.Begroting 2014.

De vraag van diverse leden naar de kosten van de Patrijspoort en website worden beantwoord. Omtrent digitaal gaan van de Patrijspoort, hier bestaan verschillende ideeën over, niet alle leden hebben internet en ook diverse leden die dat wel hebben

geven aan dat zij de gedrukte versie nog altijd erg op prijs stellen. De reservering voor website is gemaakt aangezien deze niet meer voldoet aan de huidige wensen en moet een total make-over ondergaan, interactief is het idee zodat leden ook berichten kunnen plaatsen. Eventueel linken met Facebook is ook een optie die bekeken wordt. Wat betreft de drukkosten wordt nog ter verduidelijking gemeld dat dit niet alleen de Patrijspoort betreft maar ook flyers voor de diverse evenementen.

8.Verkiezing kascontrole commissie.

De commissie wordt gevormd door de heren Dieter Bülling, Cees Warrenaar en reserve Rene Westerhout.

Dieter Bülling treedt reglementair af en doordat reserve René Westerhout aanwezig is wordt een beroep gedaan op de aanwezige leden om zitting te nemen. Jon Scholten treedt als twee lid toe en Daniel Dutilh as reserve. De commissie bestaat na aanvaarding door de aanwezige leden nu uit Cees Warrenaar en Jon Scholten met Daniel Dutilh als reserve.

9.Activiteiten 2014.

De secretaris verontschuldigt zich voor de door hem verkeerd opgevoerde gegevens, hij was bij opmaken van de uitnodiging nogal druk met allerlei mensen in huis voor waterschade en daarmee samenhangende onderzoeken en reparaties.

De BBQ staat gepland op 10 juni en op 26 september volgt dan het Dutch Shipbrokers Event in de Cruise Terminal in Rotterdam.

De data voor mosselavond en pokerclinic zijn nog niet bekend, maar zullen als gebruikelijk in de Patrijspoort, op de website en met flyers tijdig bekend worden gemaakt.

10.Verkiezing bestuur.

Jon Scholten treedt af en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en hij reikt hem als afscheid een chocolade-paashaas over. Er hebben zich nog geen kandidaten aangemeld om zitting te nemen in het bestuur en daarom nogmaals het verzoek om hier ook binnen de bedrijven en bij collega’s aandacht te besteden. Volgend jaar neemt ook de secretaris afscheid dus er is behoefte aan nieuwe aanwas. De overige bestuursleden hebben zich allemaal herkiesbaar gesteld en worden door de aanwezige leden als zodanig herkozen. Hierna neemt de vice-voorzitter Hans Schurr de voorzitters-hamer over en stelt

de vergadering voor om Dink Ripmeester weer als voorzitter te benoemen, hij heeft zich hiervoor weer beschikbaar gesteld. Nadat de vergadering dit met algemene stemmen heeft aangenomen wordt de voorzitters-hamer weer aan de (herkozen) voorzitter teruggegeven. Dink bedankt de aanwezige leden voor het in hem gestelde vertrouwen.

11.Rondvraag.

Daniel Dutilh vraagt hoe het Shipbrokers Dinner gaat worden, namens de dinnercommissie geeft Hans Schurr een korte toelichting. Ook het BTW-verhaal wordt nader toegelicht, dit is gedaan om de kosten op een goede en verantwoorde manier zo laag mogelijk te houden. De uitnodiging voor inschrijving wordt in de loop van april aan de leden verzonden, dit gaat via email en inschrijving geschiedt via de hiervoor gemaakte website waarvan de gegevens in de uitnodiging komen te staan. De administratie wordt door Live-Impact gedaan en de betalingen gaan via een separate rekening. Alle betalingen die hiervan worden uitgevoerd worden geautoriseerd door de N.Z.S., met name vertegenwoordigd door Kees Kemper.

Frans Seltenrijch vraagt naar de visie van het bestuur voor de komende 5 jaar. Voorzitter antwoordt dat hier geen echt plan voor is, maar dat er is gewerkt aan een nauwere samenwerking met ICS, waarmee hij al een paar gesprekken heeft gehad. Plan is dat geslaagden van de ICS-opleiding voor de vakken drycargo en tankerchartering als introducees op onze clubavonden worden uitgenodigd. Ook zal worden gekeken of het mogelijk is dat zij als lid toetreden tot de NZS, dit natuurlijk in lijn met onze regels. Ook is er de hoop, dat een nieuwe ‘interactieve’ website meer interesse zal wekken voor onze sociëteit. Belangrijk blijft natuurlijk de inzet van al onze leden om de NZS te steunen door hun bezoek aan de evenementen en ook jongere collega’s regelmatig hun gezicht te laten zien.

Dink heeft contact met een Amerikaanse professor die een trip naar Europa plant en geïnteresseerd is in de shortsea, hij onderzoekt of er iets met hem te regelen binnen het NZS-gebeuren.

12.Sluiting.

Niets meer voorliggend dankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Kees Kemper, secretaris
Sleeuwijk, 8 april 2014