Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 21 mei 2013 in “Restaurant Abel” te Rhoon.

1. Opening

Om 20.30 uur opent voorzitter Dink Ripmeester de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.

Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden leden Gert van der Geer, Lammert van ’t Riet en Henk Sickens de Wal en tevens Gary Wolff, die tot vorig jaar nog lid was.

Afmeldingen werden ontvangen van de heren Barry Zwijgers, Daan Damhof, Raimond den Breejen, Bertus Boere, Leo Sinon, Han van Blanken, Peter Schalk, Jeroen Eelsing, Harry Dol, Victor Verkaart en Ary Vijfvinkel. Er werden 10 geldige machtigingen afgegeven.

Van het bestuur zijn aanwezig Dink Ripmeester, Marcel van Eijsden, Milko Meijer, Andreas Vallianatos, Jon Scholten, Matthijs Andreae, Hans Schurr en Kees Kemper. Raimond den Breejen is door omstandigheden verhinderd.

De volgende leden van de NZS zijn aanwezig: Cees Warrenaar, Dieter Bülling, Ed v.d. Zanden, Martin Poot, René Westerhout, Daniel Dutilh, Huib Glerum, Jan Pols en Gijs Linterman.

Er werden 6 machtigingen afgegeven.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 8 mei 2013.

De notulen worden zonder aanvulling of opmerkingen vastgesteld.

3.Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2012.

Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering.

4.Jaarverslag en balans van de penningmeester over het jaar 2012.

Penningmeester Milko Meijer deelt mee, dat het bedrag inzake het Shipbrokers dinner van € 5927,63 in zijn toelichting moet zijn € 5977,63

Jan Pols vindt de Patrijspoort er erg goed uitzien, maar vraagt of 4 edities per jaar wel voldoet aan de wensen van de adverteerders, antwoord is dat de adverteerders hiervan op de hoogte zijn en dat hun advertentie niet alleen in de Patrijspoort staat, maar ook op de website.

Gijs Linterman vraagt waarom er zo veel artikelen in de Engelse taal worden gepubliceerd; Hans Schurr antwoordt dat deze copy in het Engels wordt aangeleverd en dat de redactie al lang blij is met alle copy die binnenkomt.

Dieter Bülling vraagt of het wel nodig is om de Patrijspoort nog steeds als drukwerk uit te geven, Marcel van Eijsden licht toe, dat deze hard-copy zeer op prijs wordt gesteld door de leden en dit mede omdat nog lang niet alle leden gebruik maken van internet.

Cees Warrenaar vraagt naar de post inschrijfgeld van € 30,00 – Milko Meijer vertelt, dat het inschrijfgeld voor nieuwe leden € 10,00 bedraagt en er dus 3 nieuwe leden zijn bijgekomen in 2012.

Huib Glerum constateert dat de post voorraden ongewijzigd is sinds 2007, Milko zegt toe dit volgende keer te zullen aanpassen, het betreft hier briefpapier, spelden enz. dit ter verdere toelichting aan Jan Pols en Dieter Bülling, Milko neemt het voorstel mee om deze voorraden te gaan afschrijven.

Daniel Dutilh spreekt zijn waardering uit voor het goede financiële beleid.

5.Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2012.

Martin Poot leest de verklaring voor waarin de commissie verklaart de stukken te hebben gecontroleerd en in orde bevonden en waarin de commissie aan de vergadering voorstelt het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Het voorstel tot décharge-verlening wordt aan de vergadering voorgelegd en deze verleent na de betreffende vraag van Daniel Dutilh, op aangeven van Huib Glerum, hiervoor bij algemene stemmen acquit aan het bestuur.

6.Contributie voor het jaar 2013

Het voorstel van Milko Meijer om deze gelijk te houden en in 2014 aan te passen wordt door Huib Glerum als niet nodig bevonden gezien de financiële situatie van de NZS, het bestuur zal zich hier nader op beraden.

7.Begroting 2013.

Diverse leden stellen vragen bij het bedrag voor ontwikkeling en onderhoud van de website, Marcel van Eijsden licht toe, dat de website aanpassing behoeft om beter en meer up-to-date bij te kunnen houden en foto’s te kunnen uploaden. Hiervoor wordt extern advies ingewonnen, ook voor de mogelijkheid om de website interactief temaken, te denken valt aan Facebook. Hierbij dit dan wel zodanig op te zetten dat alleen leden hiervan gebruik kunnen maken.

Cees Warrenaar stelt voor niet te zuinig te zijn met reserveringen voor evenementen.

De voorgestelde begroting wordt door de vergadering aangenomen.

8.Verkiezing kascontrole commissie.

De commissie wordt gevormd door de heren Martin Poot, Dieter Bülling en reserve Wim Spek.

Martin Poot is aftredend, Dieter Bülling blijft aan en krijgt versterking van Cees Warrenaar met als reserve René Westerhout.

Deze samenstelling wordt door de vergadering unaniem aanvaard.

9.Activiteiten 2013

Op 11 juni staat de BBQ op de agenda en op 20 september de Amsterdamse Avond.

Jan Pols vraagt of en waar hij zich moet aanmelden voor de Amsterdamse Avond, hierover komt nog bericht in de Patrijspoort en door middel van een flyer deelt Jon Scholten mee, die verder vertelt dat de organisatie al 5 sponsors heeft weten te krijgen voor deze avond.

De datum voor de mosselavond is nog niet vastgelegd maar zal tijdig worden aangekondigd.

Zoals bekend is de animo voor de Kerstklaverjas van een zodanig laag niveau dat er aan gedacht wordt om deze avond geheel te laten vervallen of eventueel te combineren met darts om zo meer interesse voor deelname te krijgen van de leden.

10.Verkiezing bestuur.

Het voltallige bestuur is aftredend en heeft zich met uitzondering van Marcel van Eijsden herkiesbaar gesteld. Er werden geen verdere kandidaten voorgesteld en de vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herverkiezing van het bestuur.

Zoals te doen gebruikelijk geeft de voorzitter Dink Ripmeester de voorzittershamer over aan (aftredend) vicevoorzitter Marcel van Eijsden, die aan de vergadering voorstelt om Dink wederom als voorzitter te kiezen, een taak waartoe deze zich bereid verklaart.

De vergadering stemt hier unaniem mee in en de voorzittershamer wordt hem hierna weer overhandigd.

Dink bedankt de vergadering voor het in het bestuur en hem gestelde vertrouwen en bedankt Marcel met een attentie voor zijn zeer gewaardeerde deelname aan het bestuur, Marcel neemt met spijt afscheid maar zakelijk en privé werd het een te zware belasting; hij sluit een latere terugkeer niet uit.

Cees Warrenaar spreekt namens de leden zijn dank uit voor de door Marcel verrichte werkzaamheden voor de NZS.

11.Rondvraag.

Daniel Dutihl: Shipbrokers Dinner is zeer goed geweest, alle lof voor het bestuur, Jan Pols sluit zich hier bij aan.

Huib Glerum: Complimenten aan de penningmeester met nog even de vraag naar het genoemde depot TPG post, Milko licht toe dat dit de borg betreft voor de postbus; contract hiervoor loopt begin volgend jaar af.

Gijs Linterman: Is van plan weer een 50+-avond te organiseren verm. In juli of augustus en

Zal dit zo spoedig mogelijk laten weten, zodat dit in de Patrijspoort en op de website kan worden vermeld. Vraagt of het bij een volgende Groninger avond / Delfzijl avond niet mogelijk is om een bus te regelen voor de leden die hiervoor interesse kunnen hebben.

Het bestuur vindt zeker het bekijken waard en zullen dit peilen.

Dieter Bülling bedankt Gijs en het bestuur voor hun inzet.

12.Sluiting.

Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering en sluit hij de vergadering om 21.40 uur.

Kees Kemper, secretaris
Sleeuwijk, 26 mei 2013