Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 08 mei 2012 in “Restaurant Abel” te Rhoon.

1. Opening

Om 20.40 uur opent voorzitter Dink Ripmeester de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Afmeldingen werden ontvangen van de heren J.G. Pols, L. van ´t Riet,

S. Menten, M.Andreae, P. Schalk, H.Schurr, B.van Rijn, V. Perina, P. Kizerwaard,

V. Verkaart, H. Schimmer, J. Eelsing, E. Boenders en J. Boomsma. Er werden 10 geldige machtigingen afgegeven.

Van het bestuur zijn aanwezig, t.w. Dink Ripmeester, Marcel van Eijsden, Milko Meijer, Andreas Vallianatos, Jon Scholten, Raimond den Breejen en Kees Kemper.

De volgende leden van de NZS zijn aanwezig: W. Spek, C. Warrenaar,

D. Bülling, A. Vijfvinkel, W. van Haften en E. v.d. Zanden, hetgeen als bijna te doen gebruikelijk een zeer lage opkomst mag worden genoemd.

Alvorens de vergadering voort te zetten wordt er een minuut stilte in acht genomen ter herdenking van het overlijden van de in 2011 overleden leden Jan Windt en Rob v.d. Herik; verder wordt ook het overlijden herdacht van Nico Borgman, die tot aan zijn pensionering ook lang lid was van de NZS.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 12 april 2011.

De notulen worden zonder aanvulling of opmerkingen vastgesteld.

3.Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2011.

Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering, alleen wordt de vraag gesteld wat er precies met goodwill-leden wordt bedoeld en dit wordt toegelicht.

4.Jaarverslag en balans van de penningmeester over het jaar 2011.

Penningmeester Milko Meijer stelt, dat de situatie financieel gezond is. Er is een reservering gemaakt voor de activiteiten zoals het Shipbrokers Dinner, dat vanwege de andere opzet misschien niet geheel gedekt zal worden door de inschrijvingen/sponsoring.

Dieter Bülling vraagt naar de kapitaalrekening, dit betreft het deposito van de reserves.

Cees Warrenaar stelt voor om de reservering te benutten voor het Shipbrokers Dinner (zie hiervoor punt 9).

Penningmeester meldt nogmaals, dat de opkomst bij de activiteiten als mosselavond en kerstklaverjas veel te laag is.

5.Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2011.

Cees Warrenaar leest de verklaring voor waarin de commissie verklaart de stukken te hebben gecontroleerd en in orde bevonden en waarin de commissie aan de vergadering voorstelt het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid en hij spreekt ook zijn waardering uit voor het feit, dat rond Kerstmis altijd voor bloemen en een kaartje wordt gezorgd voor de weduwen van ons ontvallen leden. Het voorstel tot décharge-verlening wordt bij acclamatie aangenomen. Penningmeester Milko Meijer meldt dat één en ander voortreffelijk wordt ondersteund door Ed Hubregts, hij doet dit al sinds jaar en dag en wordt hiervoor dan ook altijd met een attentie bedacht.

Dieter Bülling vraagt hoe het bestuur dit allemaal regelt, gezien het feit dat (bijna) alle bestuursleden toch hun dagelijkse werkzaamheden hebben, voorzitter Dink Ripmeester antwoordt dat alle bestuursleden zich volledig inzetten en dat het hierdoor mogelijk is om alles te regelen zoals nodig is. Dieter bedankt het bestuur hiervoor.

6.Contributie voor het jaar 2012

Penningmeester Milko Meijer stelt voor deze gelijk te houden, hetgeen door de vergadering wordt aangenomen.

7.Begroting 2012.

Cees Warrenaar vraagt naar de hogere inschatting van de royalties op de cursus voor 2012, Dink Ripmeester licht toe dat dit heeft te maken met het hogere percentage dat wij krijgen na de eerste 2 jaar van de laatste overeenkomst die met STC sloten; overigens zijn er voor het volgende cursusjaar op dit moment al 18 aanmeldingen. Van de 31 examinandi van dit jaar zijn er 3 gezakt en 17 krijgen een herkansing. Dink maakt van de gelegenheid gebruik om te melden, dat er dringend behoefte bestaat aan leden die zich willen inzetten bij het lesgeven.

De begroting wordt door de vergadering aangenomen.

8.Verkiezing kascontrole commissie.

De commissie wordt gevormd door de heren , C.Warrenaar, W.Spek en reserve M. Poot.

C.Warrenaar is regulier aftredend en W. Spek wil als reserve aanblijven, dit gezien het feit dat hij gaat verhuizen en dat dit verder uit de buurt gaat worden.

Dieter Bülling stelt zich kandidaat om zitting te nemen en derhalve wordt de kascommissie

als volgt: M. Poot, D. Bülling en als reserve W. Spek.

Deze samenstelling wordt door de vergadering unaniem aanvaard.

Gemeld dient te worden dat Martin Poot niet aanwezig was maar zich na overleg bereid verklaarde; Ed v.d. Zanden stelde zich beschikbaar indien Martin niet bereid zou zijn geweest.

9.Activiteiten 2012

De BBQ staat voor 12 juni op de agenda, het bestuur hoopt op een goede opkomst en dat in het geval van verhindering degenen die zich aanmeldden dit even doorgeven teneinde extra kosten voor de NZS te vermijden. Afgelopen jaar waren er een groot aantal no-shows.

Het Shipbrokers Dinner op 28 september wordt op een uitgebreidere schaal georganiseerd, een totaal concept. De gehele Cruise Terminal wordt hiervoor gebruikt en er wordt een programma voorbereid met de bedoeling de gasten tot laat in de avond cq vroege morgen in de terminal te laten blijven.

Marcel van Eijsden licht namens de commissie toe, dat er een kans bestaat, dat één en ander financieel niet geheel dekkend zal zijn, maar er wordt hard gewerkt aan het verkrijgen van zoveel mogelijk sponsoring.

Dink Ripmeester meldt dat er op donderdag voorafgaande aan het dinner een ontvangst is door de burgemeester op het stadhuis en wijst nog eens op de wens dat de deelnemers resp. deelneemsters zich aan de dresscode ‘black tie’ resp. çocktailjurk’ conformeren en hun gasten hier ook op attenderen.

De aanwezige leden kijken uit naar deze nieuwe opzet en gaan akkoord met het geplande concept, waarbij de kans bestaat dat er een beroep moet worden gedaan op de reserves.

10.Verkiezing bestuur.

Het voltallige bestuur is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld, er werden geen verdere kandidaten voorgesteld en de vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herverkiezing van het voltallige bestuur.

Zoals te doen gebruikelijk geeft de voorzitter Dink Ripmeester de voorzittershamer over aan vicevoorzitter Marcel van Eijsden, die aan de vergadering voorstelt om Dink wederom als voorzitter te kiezen, een taak waartoe deze zich bereid verklaart.

Ook hiermee stemt de vergadering bij acclamatie in en de voorzittershamer wordt hem hierna weer overhandigd.

Dink bedankt de vergadering voor het in het bestuur en hem gestelde vertrouwen.

Cees Warrenaar maakt van de gelegenheid gebruik om zijn waardering uit te spreken voor de inzet van het bestuur.

11.Rondvraag.

Ary Vijfvinkel steekt het bestuur een hart onder de riem: Haal nieuwe energie uit de neergaande trent.

Ed v.d. Zanden: Pet af voor het bestuur.

12.Sluiting.

Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering en sluit hij de vergadering om 22.10 uur.