Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 12 april 2011 in “Restaurant Abel” te Rhoon.

1. Opening

Om 20.30 uur opent voorzitter Dink Ripmeester de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Afmeldingen werden ontvangen van de heren J.G. Pols, L. van ´t Riet, W. van Haften, M. Speldenbrink, H. van Blanken, B. Zwijgers, G. Linterman, R. de Jong, R. den Breejen, S. Menten, E. v.d. Zanden, G. Glazenburg. Er werden 4 geldige machtigingen afgegeven.

Het voltallige bestuur is aanwezig, t.w. Dink Ripmeester, Marcel van Eijsden, Milko Meijer, Andreas Vallianatos, Jon Scholten, Hans Schurr en Kees Kemper.

De volgende leden van de NZS zijn aanwezig: W. Spek, H. Glerum, C. Warrenaar,

M. Poot, D. Bülling, D. Dutilh, M. Andreae en A. Vijfvinkel, hetgeen als bijna te doen gebruikelijk een zeer lage opkomst mag worden genoemd.

Alvorens de vergadering voort te zetten wordt er een minuut stilte in acht genomen ter herdenking van het overlijden van ons lid Jan Windt.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 2 maart 2010

De notulen worden zonder aanvulling of opmerkingen vastgesteld.

3.Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2010.

Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering.

4.Jaarverslag en balans van de penningmeester over het jaar 2010.

Huib Glerum: De jaartallen boven de balans zijn niet correct en vraagt naar de overlopende posten. Penningmeester vertelt dat dit contributies betreft en royalties van STC die overigens intussen zijn ontvangen.

Wim Spek stelt voor om een afschrift van de notulen aan STC te sturen, zodat men er op dezer late betaling wordt geattendeerd. Besloten wordt dit niet te doen, de notulen worden al vermeld op de website en in de Patrijspoort en komen derhalve al onder de aandacht.

Voorzitter vertelt nog dat er voor het volgende cursusjaar op dit moment al weer 24 aanmeldingen zijn.

Dieter Bülling spreekt zijn waardering uit voor het feit dat het Shipbrokers Dinner finanvieel sluitend is afgesloten en vraagt hoe dat zal gaan met het Lustrumfeest, waarop de lustrumcommissie zegt, dat deze ook goed zal uitkomen, dankzij de reserveringen en de reeds toegezegde donaties. Daniel Dutilh meldt dat hij de organisatie van het lustrumfeest er goed uit vindt zien.

5.Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2010.

Cees Warrenaar leest de verklaring voor waarin de commissie verklaart de stukken te hebben gecontroleerd en in orde bevonden en waarin de commissie aan de vergadering voorstelt het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.

6.Contributie voor het jaar 2011

Penningmeester Milko Meijer stelt voor deze gelijk te houden, hetgeen door de vergadering wordt aangenomen.

7.Begroting 2010.

Deze wordt door de vergadering aangenomen.

8.Verkiezing kascontrole commissie.

Uit de vergadering wordt opgemerkt, dat de namen van de kascommissie niet juist zijn vermeld, deze moeten zijn R. de Jong, C.Warrenaar en reserve W.Spek.

R. de Jong is aftredend, C. Warrenaar en W. Spek blijven lid van de kascontrole en als reserve stelt M.Poot zich beschikbaar hetgeen door de vergadering unaniem wordt aanvaard.

9.Activiteiten 2011

Voor het Lustrumfeest van 21 mei 2011 zijn op het moment 116 aanmeldingen binnen.

De BBQ staat voor dit jaar op 7 juni 2011 geagendeerd, er wordt gewerkt aan een Groninger Avond, op de 3e of 4e vrijdag in september en er wordt getracht een lezing te organiseren tussen de jaarlijkse mosselavond en kerstklaverjas in.

10.Verkiezing bestuur.

Het voltallige bestuur is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld, er werden geen verdere kandidaten voorgesteld en de vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herverkiezing van het voltallige bestuur, alsmede met de uitbreiding van het bestuur door twee nieuwe leden t.w. de heren Raimond den Breejen en Matthijs Andreae.

Marcel van Eijsden licht toe, dat hij Raimond er bij heeft gehaald om diverse taken van hem over te nemen en tevens jongere mensen in het bestuur te brengen, hij blijft zelf ook bestuurslid. Matthijs Andreae zal zich vooral profileren als bestuursvertegenwoordiger in het noorden des lands en zodoende zijn steentje bijdragen aan onze sociëteit.

Hierna geeftt de voorzitter Dink Ripmeester de voorzittershamer over aan vice-voorzitter Marcel van Eijsden, die aan de vergadering voorstelt om Dink wederom als voorzitter te kiezen, een taak waartoe deze zich bereid verklaart.

Ook hiermee stemt de vergadering bij acclamatie in en de voorzittershamer wordt hem hierna weer overhandigd.

Dink bedankt de vergadering voor het in het bestuur en hem gestelde vertrouwen.

11.Rondvraag.

Wim Spek stelt voor om in de volgende uitnodiging voor de ledenvergadering bij het punt ‘verkiezing bestuur’ de namen van het zittende bestuur te vermelden.

Huib Glerum vraagt hoe het is met de bijdrage aan de slachtoffers van de Tsunami, Dink vertelt dat de NZS-fondsen zijn overgedragen nadat Oxfam-Novib haar laatste deelbetaling verrichtte. Hij heeft hier af en toe nog contact over maar verder geen bemoeienis meer van de NZS.

Cees Warrenaar vraagt of de website iets nauwkeuriger kan worden bijgehouden; Marcel van Eijsden antwoordt dat hier aandacht aan wordt besteed en dat de publicaties uit de Patrijspoort ook zullen worden opgenomen op de website; Marcel vraagt of iedereen vooral steeds wijzigingen in adressen wil doorgeven ter publicatie en ook email-adressen bekend wil maken voor zover dit nog niet gebeurd is en vertelt dat er binnenkort een algemene inlogcode zal worden gemaakt.

Ary Vijfvinkel zegt CHAPEAU voor de inbreng van het bestuur en vindt het jammer dat er zo’n lage opkomst is bij deze vergadering. Verder merkt hij op dat hij het afgelopen shipbrokers dinner niet best vond, Milko Meijer en Marcel van Eijsden bevestigen dat er diverse zaken, die duidelijk waren afgesproken met de terminal niet zijn opgevolgd en dat er al op de avond zelf hierover gesproken is. Overigens zijn er maar een paar klachten ontvangen. De commissie was ervan overtuigd dat er niets mis kon gaan en dat alles tot in de puntjes was geregeld, maar dit is jammer genoeg niet geheel uitgekomen. Er blijft altijd iets te wensen en te verbeteren over.

Overigens is gebleken, dat er deelnemende bedrijven waren die hun gasten niet hebben gewezen op wens om in smoking te verschijnen en zelfs geadviseerd hebben dit niet te doen. Dit is door de commissie en het bestuur als zeer teleurstellend ervaren en bij het volgende dinner zal dit nog nadrukkelijker worden vermeld. Alle aanwezigen op de vergadering zijn het erover eens, dat dit een traditie is en dat deze zeker in ere gehouden moet worden.

Dink Ripmeester zal namens de ALV een bloemetje verzorgen voor Rob van den Herik.

12.Sluiting.

Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering en sluit hij de vergadering om 21.50 uur.