Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 02 maart 2010 in “Restaurant Abel” te Rhoon.

1. Opening

Om 19.45 uur opent voorzitter Dink Ripmeester de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Afmeldingen werden ontvangen van de heren J.G. Pols, L. van ´t Riet, W. van Haften, M. Speldenbrink, W. Spek, B. Zonneveld, M. Poot, H. van Blanken, M. van Eijsden en P. Schalk. Er werden 6 geldige machtigingen afgegeven.

Met uitzondering van Marcel van Eijsden (wegens vakantie) was het bestuur aanwezig, t.w. Dink Ripmeester, Milko Meijer, Andreas Vallianatos, Jon Scholten, Hans Schurr en Kees Kemper.

De volgende leden van de NZS waren aanwezig: G. Linterman, H. Glerum, C. Warrenaar, E. v.d. Zanden, R. de Jong, D. Bülling en A. Vijfvinkel, hetgeen wederom een erg lage opkomst betekende.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2009

De notulen worden zonder aanvulling of opmerkingen vastgesteld.

3.Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2009.

De secretaris meldt dat er in de zin inzake het overlijden van twee leden een fout is geslopen, de zin moet luiden: In het verslagjaar 2009 overleden onze leden Flemming Hare en Hans Bloemen.

4.Jaarverslag en balans van de penningmeester over het jaar 2009.

Huib Glerum merkt op dat de betalingen van de royalties door STC erg laat zijn; de voorzitter DinkRipmeester licht toe, dat één en ander vertraagd is doordat de nieuwe overeenkomst met STC door o.a. tijdgebrek, correcties en directiewisselingen bij STC pas voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering door Ine Los ter ondertekening werd langsgebracht en na deze ondertekening tot betaling zal worden overgegaan.

Cees Warrenaar vraagt hoe het staat met nog te ontvangen advertentiegelden en contributies, Milko Meijer meldt dat de betaling voor de nog uitstaande advertentie intussen ontvangen is en dat er nog 1 contributie niet ontvangen is; degene die dit betreft zal door hem nog éénmaal worden benaderd en bij ingebreke blijven zal dit lid voor royement worden voorgedragen.

Betreffende de Patrijspoort vraagt Ary Vijfvinkel hoe vaak deze verschijnt dit om de adverteerders optimaal te bedienen; Milko Meijer antwoordt dat deze in 2008 2x is verschenen en in 2009 4x en dat het de bedoeling is om 4x per jaar een editie uit te geven, dit wordt bevestigd door de redactie, waarbij Andreas Vallianatos er op wijst dat de advertenties ook op de website staan en dat hiervoor géén kosten worden berekend.

5.Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2009.

René de Jong leest de verklaring voor waarin de commissie verklaart de stukken te hebben gecontroleerd en in orde bevonden en waarin de commissie aan de vergadering voorstelt het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.

Huib Glerum merkt op dat er in principe ook voor acquit moet worden gestemd.

6.Contributie voor het jaar 2010.

Penningmeester Milko Meijer stelt voor deze gelijk te houden, hetgeen door de vergadering wordt aangenomen.

7.Begroting 2010.

Huib Glerum vraagt waarom het Shipbrokers Dinner lager begroot is, Milko Meijer licht toe dat dit gedaan is omdat er rekening mee wordt gehouden, dat er een kleinere bezetting zal zijn, dit gezien de alom gevoelde recessie. Overigens is hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden in de reservering voor bijzondere evenementen.

Er zal alles aan worden gedaan om het kostendekkend te houden.

Cees Warrenaar vraagt naar de reservering voor bijzondere evenementen, Milko Meijer verwijst naar het eventuele tekort op het te organiseren Shipbrokers Dinner, het te organiseren Lustrumfeest in 2011 en ook dat dit met de belasting te maken heeft, we moeten niet te kapitaalkrachtig worden, tevens zegt hij nogmaals dat er getracht zal worden om het aantal tafels voor het Dinner zo groot mogelijk te krijgen. Bij de Cruisterminal is al een optie genomen, besprekingen met het ss Rotterdam zullen nog een keer worden gevoerd, maar de eerste indicatie was dat de kosten daar 3 tot 4 keer hoger uitkomen dan wat we gewend zijn.

Verder vraagt Cees Warrenaar naar de veel hoger uitgevallen kosten voor de Patrijspoort, Andreas Vallianatos legt uit dat dit gekomen is doordat de omslagen en advertenties voor elke uitgave opnieuw werden gedrukt en ook door het aantal uitgebrachte flyers.

Intussen is door Andreas Valliantos en Milko Meijer met de drukker afgesproken om de advertenties en de omslagen voor een heel jaar vooruit te drukken en het allemaal iets minder glossy te maken en ook het aantal flyers te miniseren.

Diverse leden zouden het jammer vinden als de kleur minder zou worden, want het ziet er allemaal wel goed uit. Milko Meijer zegt toe alle vertrouwen te hebben, dat het er goed uit blijft zien en dat de redactie de vinger aan de pols zal houden om te zien hoe het wordt en indien nodig te zien of er aanpassing nodig cq. mogelijk is.

8.Verkiezing kascontrole commissie.

Cees Warrenaar stelt zich kandidaat en Gijs Linterman stelt zich beschikbaar als reserve en deze worden door de leden geaccepteerd, de commissie zal derhalve bestaan uit René de Jong en Cees Warrenaar met Gijs Linterman als reserve.

9.Activiteiten 2010

Hoewel geen NZS-activiteit wordt toch even de door NZS gesponsorde 50+avond genoemd op 6 april 2010 te houden in Schiedam.

De Paasklaverjas komt te vervallen, mede gezien het feit dat de maand april al behoorlijk vol zit met feestdagen, 50+avond en het de bedoeling was om dit eventueel in het midden des lands te organiseren, zodat ook leden uit andere plaatsen dan Rotterdam e.o. hieraan zouden kunnen deelnemen. Het bestuur is echter bang dat dit een moeilijk te organiseren gebeuren is, want er zal dan toch heel wat geregeld en gereisd moeten worden en mede gezien de geringe opkomst voor de Kerstklaverjas.

De Barbecue zal worden gehouden op 8 juni 2010 in/bij Restaurant Abel, Rhoon.

Ary Vijfvinkel zal het bestuur vertegenwoordigen op het Shipbrokers Dinner in Cardiff.

10.Verkiezing bestuur.

Het voltallige bestuur was aftredend en had zich voltallig herkiesbaar gesteld, er werden geen verdere kandidaten voorgesteld en de vergadering ging bij acclamatie akkoord met de herverkiezing van het voltallige bestuur.

Dink Ripmeester gaf hierna de voorzittershamer over aan Andreas Vallianatos, die aan de vergadering voorstelt om Dink wederom als voorzitter te kiezen, een taak waartoe deze zich bereid verklaart.

Ook hiermee stemt de vergadering bij acclamatie in en de voorzittershamer wordt hem hierna weer overhandigd.

Dink bedankt de vergadering voor het in het bestuur en hem gestelde vertrouwen.

11.Rondvraag.

Dieter Bülling vraagt of het een idee is om sponsoring te zoeken voor het Dinner en hier dan de gelegenheid te geven om zo’n bedrijf in de schijnwerper te zetten en bedankt ook voor het niet verhogen van de contributie. Het bestuur bij monde van Dink Ripmeester en Milko Meijer is van mening, dat dit niet moet worden gedaan, dan krijgt men te veel buitenstaanders binnen en we willen het Dinner nu juist beperken tot onze leden en vakgenoten en niet te veel outsiders erbij betrekken. Het concept slaat aan en we hopen op een goede opkomst.

Ary Vijfvinkel onderschrijft dit, laten we het klein en chique houden. Hij bedankt het bestuur voor hun inzet en voor het prima diner, genoten voorafgaand aan de vergadering maar vindt wel dat er te weinig opkomst is, zeker van actieve leden-bevrachters.

Gijs Linterman bedankt ook voor de goede maaltijd.

Huib Glerum constateert dat de opkomst eigenlijk altijd klein is en hem eigenlijk nog meevalt en bedankt voor het besluit om de contributie niet te verhogen en het bestuur voor hun werkzaamheden.

Cees Warrenaar bedankt ook voor het eten en de genoten drank en vraagt of het bestuur zich bewust is van het feit dat 2011 weer een lustrumjaar is, hetgeen wordt bevestigd door het bestuur. Er is tijdens de laatste bestuursvergadering al een commissie in het leven geroepen, Cees biedt zich aan voor hand- en spandiensten. Verder spreekt hij de complimenten uit over de website, vraagt of het aantal hits wordt bijgehouden en wie de inloggegevens en email-adressen bijhoudt. Jon Scholten en Hans Schurr houden de website bij, Marcel van Eijsden de inloggegevens en email-adressen, wie het aantal hits kan opgeven moet nagevraagd worden.

Ed v.d. Zanden spreekt ook zijn dank uit voor het genoten diner en vraagt of het dragen van een smoking op het Shipbrokers Dinner echt nodig is. Het bestuur is unaniem van mening, dat de smoking gewenst is en blijft en bijdraagt aan de uitstraling van het gebeuren.

12.Sluiting.

Aangezien er verder geen vragen meer zijn bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering en spreekt de hoop uit, dat de verruwing in ons vak zal afnemen en dat de ethiek zal overleven en waar nodig terugkeren..

Hierna sluit hij de vergadering om 22.00 uur.