Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 14 april 2009 in “Restaurant Abel” te Rhoon.

1. Opening.

Om 21.00 uur opent de voorzitter Dink Ripmeester de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.

Afmeldingen werden ontvangen van de heren R.Straus, M.van Eijsden, D.Damhof, R.v.d. Herik,V.Verkaart,M.Speldenbrink,E.Boorsma,B.Torcqué,A.Akker,L.Ozinga,J.Rensink,

M.Stoppels,F.v.d.Heide,G.Storm,P.Schalk,R.Westerhout,A.Vijfvinkel,H.v.Blanken,J.Brobbel,R.v.d.Herik.

Er werden 11geldige machtigingen afgegeven.

Van het bestuur moest Marcel van Eijsden verstek laten gaan, de overige 6 bestuursleden, t.w. Dink Ripmeester, Milko Meijer, Andreas Vallianatos, Jon Scholten, Hans Schurr en Kees Kemper) waren aanwezig.

Van de leden van onze Sociéteit gaven de volgende leden acte de présence: D.Dutilh, G.Linterman, C.Warrenaar, F.Seltenrijch, D.Bulling, H.Glerum, M.Poot, R.de Jong, J.Pols, W.Spek en E.v.d.Zanden. Al met al dus een lage opkomst.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 8 april 2008

J.Pols zegt dat er abusievelijk gemeld wordt dat de echtgenote van Mevr. Goris overleed, dit moet zijn de echtgenote van Dhr. P. Goris. Verder vraagt hij naar de royalties betreffende de cursus, dit wordt later in de vergadering behandeld.

W.Spek merkt op dat de notulen te laat werden gepresenteerd, dit behoeft verbetering en het bestuur deelt mee hier zelf ook ongelukkig mee te zijn en dit te verbeteren, verder merkt hij op dat het woord ‘’nog” op blz.11 in de onderste 3 regels beide keren ‘’noch” dient te zijn.

H.Glerum meldt dat er teveel spelfouten voorkomen en vraagt naar de frekwentie van de Patrijspoort, het bestuur zal beter toezien op de spelling en het verschijnen van de Patrijspoort regelmatiger te willen laten uitkomen.

F.Seltenrijch stelt voor te stoppen met de Patrijspoort en alleen de website te gebruiken, indien men geen internet heeft, dan dit aangeven, zodat belangrijke mededelingen per post kunnen worden verzonden.

Verder worden de notulen vastgesteld.

3. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2008

C.Warrenaar vraagt naar de reden voor opzeggen postbus. Dit is gedaan omdat er anders stukken te laat worden ontvangen, die directe actie nodig hebben en ook met de doorzendservice dit te lang onderweg kan zijn. Alle mensen/bedrijven die post zenden aan de postbus worden door de secretaris bericht.

H.Glerum krijgt een toelichting op de term ‘’reguliere” avonden.

4. Jaarverslag en balans van de penningmeester over het jaar 2008

W.Spek en H.Glerum krijgen toelichting van de penningmeester op hun vragen betreffende de posten contributies en lidmaatschap andere organisaties.

J.Pols vraagt naar de afhandeling van de zeebeving. De voorzitter die zich hier vooral mee bezig heeft gehouden bevestigt, dat de zaak intussen volledig is afgehandeld en betaald. Rapportage van Oxfam-Novib met foto’s zijn ontvangen.

Na.v. de eerder gestelde vraag van C.Warrenaar licht voorzitter toe, dat hij nog in onderhandeling is met STC betreffende de hoogte van de royalties, dit hangt samen met de door STC en door NZS ingebrachte inspanningen bij het herschrijven van de cursus alsmede die bij het lesgeven, afnemen examens enz. In het afgelopen jaar hebben 52 cursisten ingeschreven en momenteel zijn er voor de volgende cursus al 28 aanmeldingen. DE penningmeester bevestigt, dat de royalties over 2007 zijn ontvangen. Zoals gezegd over 2008 e.v. wordt nog onderhandeld.

F.Seltenrijch stelt voor het positieve saldo van het shipbrokers dinner te reserveren voor bijzondere evenement. De penningmeester licht nog toe, dat de kosten voor de spreker lager zijn uitgekomen dan ingeschat (noot: gelukkig maar, de spreker viel zacht gezegd tegen)

D.Bulling vindt de begroting voor het shipbrokers dinner wat aan de lage kant en steelt voor dit iets ruimer te doen.

Het voorstel om het positieve saldo te reserveren wordt aangenomen.

De penningmeester wordt bedankt voor zijn werkzaamheden.

5. Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2008

H.Glerum vraagt of het klopt dat er 2 leden aanwezig waren bij de controle, hetgeen wordt

bevestigd. De kascontrole commissie heeft de stukken gecontroleerd en in orde bevonden en stelt derhalve aan de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.

6. Contributie voor het jaar 2009-04-28

Het bestuur stelt voor deze ongewijzigd te laten, hetgeen door de vergadering wordt aangenomen.

7. Begroting 2009-04-28

C.Warrenaar vraagt zich af of de Eur 1.000 voor het secretariaat niet aan de lage kant is

aangezien hij vermoedt dat er nieuw drukwerk moet worden gemaakt i.v.m. afschaffen van de

postbus. Secretaris antwoordt dat om allerlei extra kosten voor drukwerk te vermijden worden er stickers gemaakt, die op te verzenden poststukken zullen worden aangebracht om geadresseerden op deze wijziging te attenderen, dit impliceert dat er géén nieuw briefpapier enz. hoeft te worden gemaakt.

8. Verkiezing kascontrole commissie

René de Jong deelt mede, dat René Westerhout (niet aanwezig) zich kandidaat stelt

ook al is hij officieel aftredend dan eventueel als 2e lid. Wim Spek is bereid nogmaals als reserve te fungeren. C.Warrenaar stelt zich kandidaat voor de commissie.

Na enige discussie wordt de commissie als volgt vastgesteld: René de Jong, Cees Warrenaar en Wim Spek als reserve. René Westerhout wordt bedankt voor zijn werkzaamheden.

9. Activiteiten 2009

Behalve de reeds genoemde activiteiten is er op 12 mei weer een 50+ avond georganiseerd in de Jungle door G.Linterman, gesecondeerd door Ary Vijfvinkel – Dit is géén NZS activiteit maar wordt wel ondersteund door de NZS en vermeld op de website.

Voorts wordt er door een drietal jongere leden een zaalvoetbaltoernooi opgezet, dit ook met ondersteuning van NZS en vermelding op de website.

F.Seltenrijch stelt voor om de Jaarvergadering te houden in februari en dan rond Pasen

een Paasklaverjas te houden, dit soort avonden is altijd een welkom gebeuren. Het bestuur vindt dit een goed voorstel en zal kijken of het organisatorisch te doen is om alles in februari klaar te hebben voor de vergadering.

C.Warrenaar vraagt om toch vooral tijdig dit soort avonden aan te kondigen

10. Verkiezing bestuur.

Het gehele bestuur is aftredend en heeft zich weer herkiesbaar gesteld.

De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herverkiezing van het voltallige zittende bestuur.

De voorzitter Dink Ripmeester geeft de voorzittershamer over aan de secretaris (dit bij afwezigheid van de vice-voorzitter).

De secretaris meldt dat Dink Ripmeester zich bereid heeft verklaard om het voorzitterschap ook voor het komende jaar te vervullen en vraagt de vergadering of deze daarmee instemt,

hetgeen met algehele instemming wordt geaccepteerd en begroet.

De voorzittershamer wordt hierna weer teruggegeven aan Dink Ripmeester.

11. Rondvraag

H.Glerum, Aspirant-leden komen die wel op de evenementen/avonden? – In de bevestiging die deze nieuwe leden krijgen, staat vermeld dat dit van hen verwacht wordt.

F. Seltenrijch, Blijft men niet alleen lid om in aanmerking te komen voor een tafel op het shipbrokers dinner, is het geen idee om er meer een Gilde van te maken dan een sociëteit.

D.Dutilh merkt op, dat degenen die een aanmelding ondertekenen aanspreekbaar blijven voor het door hen voorgesteld lid.

G.Linterman, Bij de Marine-Club dient men 3x op bezoek te komen en kan dan pas als lid worden aangemeld, ondersteund door tenminste 3 leden.

C.Warrenaar vraagt of er nog onbetaalde contributies en advertentiekosten zijn en hoe het gaat met het saldo van het Jan Jaarsma Fonds, de penningmeester antwoordt dat dit alleen voor één adverteerder geldt en deze wordt door hem opgevolgd en voorts dat de rente op de diverse rekeningen worden overgeboekt naar het Jan Jaarsma Fonds, zodat dit weer een toereikend saldo krijgt.

Voorts vraagt C.Warrenaar zich af waarom er géén vermelding werd gemaakt in de Patrijspoort i.v.m. het overlijden van Ger Bosch, waarop A.Vallianatos antwoordt dat de Patrijspoort ten tijde van het overlijden net verschenen was.

F.Seltenrijch stelt voor om de Patrijspoort te laten vervallen en alleen de website te gebruiken, dit wordt door het bestuur in haar volgende bestuursvergadering opgenomen.

De voorzitter geeft aan dat het verschijnen van de Patrijspoort door drukke werkzaamheden inderdaad in het gedrang is gekomen, maar hier wordt door de bestuursleden gezamenlijk aan gewerkt om dit te verbeteren en gestreefd wordt naar minimaal 3 maar beter 4 uitgaves per jaar te realiseren.

Het voorstel van F.Seltenrijch wordt gesteund door D.Bulling om de Patrijspoort af te schaffen en meer gebruik te maken van de website.

J.Scholten licht toe, dat ondanks herhaalde oproepen om opgeven van email-adressen ten behoeve van het verkrijgen van een inlogcode voor de website hier erg laks op wordt gereageerd, dit maakt het derhalve ook moeilijk om iedereen snel te bereiken; hierbij nog opgemerkt, dat niet iedereen gebruik maakt van internet.

Voorzitter is bezig geweest met onderzoek naar het verkrijgen van het predicaat Koninklijk voor onze Sociëteit, maar is hier niet verder mee kunnen komen.

De voorzitter bedankt verder H.Glerum voor zijn aanbod om het archief van de NZS door te spitten en te organiseren.

Verder geen vragen aan de orde komend, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en inbreng aan de vergadering en sluit de vergadering om 22.20 uur.

Aldus opgemaakt Sleewijk 20/04/2009
Kees Kemper, Secretaris