Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Societeit (NZS) gehouden op 08 April 2008 in het ‘Wapen van Rhoon’ te Rhoon.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur.

Met kennisgeving afwezig : mevrouw Veronique Perina, de heren : J.Rensink, L.Ozinga, A.Akker, J. den Hartog, F.Seltenrijch, E.Boenders, B. Boere, P.Schalk, M.Poot, H.van Blanken, E. Hoogwerf, G. Linterman, H. Dronkers & W.Kleiss.

Er zijn 5 geldige machtigingen en er is 1 blanco en dus ongeldige machtiging.

Naast het voltallige 5 koppige bestuur (Cees Warrenaar, Marcel van Eijsden, Milko, Andreas Vallianatos en Dink Ripmeester) zijn voorts aanwezig de heren A.Vijfvinkel, E. v/d Zanden, W. Spek, J. Pols, K. Kemper, D. Bulling, H. Schurr, J. Scholten, R. de Jong & R. Westerhout.

In totaal 15 personen, kortom een magere opkomst zo oppert de voorzitter.

De voorzitter staat stil bij de overlijdens gedurende het afgelopen bestuursjaar van de heren : Lanser (dhr. A. Vijfvinkel heeft bij de uitvaart plechtigheid gesproken), de Wiljes, Kloos (C. Warrenaar sprak hier namens de NZS) alsmede heel recentelijk Jacques Jansen.

A Vijfvinkel maak melding van het overlijden van de echtgenote van mevrouw Goris, nota bene op haar 60e verjaardag. Melding over de ziektes van dhr Ger Bos, Hans Dronkers,

Sikkens de Wal en de non paying member (npm) leden de heren Hans Bloemen en Paul Fiege, deze laatste werd recentelijk door Dink Ripmeester thuis in Normandie bezocht.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 April 2007.

Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van de secretaris 2007.

De heer D. Bulling krijgt uitleg over het fenomeen ‘goodwill leden’.

4. Jaarverslag van de penningmeester 2007.

Er zijn vragen van de heer Pols over het terug lopende vermogen, dhr Westerhout over de het steeds kleinere vermogen van het Gerrit Jan Jaarsma fonds. Dhr. Spek heeft een vraag over het op de hoogte houden van de ‘nazaten’van dhr. GJ Jaarsma, waarop de voorzitter mededeelt enige tijd geleden een brief van mevr. Jaarsma ontvangen te hebben. De voorzitter stelt voor het Gerrit Jan Jaarsma fonds structureel financieel te ondersteunen, pakweg zo’n 500 a 800 euro per jaar, instemming alom van de vergadering.

De voorzitter maakt melding dat er geen (STC) royalties (cursus zeebevrachter) in het voorbije jaar te verwachten zijn, in aanloop naar de herschreven cursus bleken er helaas geen nieuwe cursisten te zijn. Echter de herschreven cursus is met ruim 50 cursisten in Februari 2008 van start gegaan, gesprekken met het STC zijn opgestart inzake een nieuwe overeenkomst en royalty regeling. Gespreks coordinator is dhr. Dink Ripmeester.

Voorts instemming van de vergadering inzake het verslag van de penningmeester.

5. Verslag kas controle commissie,

Vanwege de afwezigheid van de heer Dronkers, leest de secretaris Dink Ripmeester het verslag ondertekent door de heren R Westerhout en K Kemper, zij stellen een ‘getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen en resultaat’ te hebben vastgesteld en stellen voor het bestuur decharge voor het gevoerde beleid te verlenen. Instemming van de vergadering.

6. Contributie 2008.

De contributies blijven ongewijzigd, echter dan in 2009 mogelijk wel te verhogen.

(leden euro 60.00, gepensioneerden euro 30.00, donateurs euro 60.00 en natuurlijke personen euro 45.00 per jaar).

7. Begroting 2008.

Dhr v/d Zanden stelt een vraag over de nieuwe royalties, als onder agenda punt 4 vermeld is dat een onderhandeling met het STC. De voorzitter spreekt vol lof over mevrouw Ine Los van het STC, de NZS is in dat opzicht met uitzondering van Dink Ripmeester mogelijk te passief geweest tijdens dit lange herschrijf traject. Dhr Pols merkt op het royalty percentage (thans 10%) ongemoeid te laten. Ook dhr E v/d Zande merkt het vele werk van mevrouw Ine Los op en zo ontstaat er een levendige ‘morning after’ discussie over de afgeronde cursus zeebevrachter (CZB).

8. Verkiezing kascontrole.

Het voorstel van dhr Spek dit agenda punt te verplaatsen tot na de verkiezing bestuur wordt afgewezen. Gekozen worden de heren R.Westerhout, R. de Jong en als reserve dhr W Spek.

9. Activiteiten 2008.

De voorzitter staat kort stil bij de interessante lezing over het ss Rotterdam, de NZS overweegt het captains lidmaatschap. De mosselavond dit najaar bleek niet te zijn vermeld. Zoals bekend kunnen er bij voldoende interesse meerdere clubavonden gehouden worden.

10. Verkiezing bestuur.

Dhr Pols stelt de vraag of dhr Cees Warrenaar gewoon bestuurslid wil blijven, het antwoord is negatief. De terugtredende voorzitter spreekt de vergadering toe en legt uit als nieuw bakken opa het wat kalmer aan te willen gaan doen, de job bij Vertom is niet alleen boeiend maar zeker ook hectisch. Cees Warrenaar kijkt prettig terug op een 5 jaars voorzitterschap.

Dhr W. Spek vraagt naar de visie van de nieuw aangemelde bestuursleden, te weten de heren Kees Kemper, Jon Scholten en Hans Schurr. De secretaris stelt dat de 3 nieuwe bestuursleden met de benodigde handtekening gewoon kunnen instromen. Weliswaar was dhr Hans Schurr formeel enkele dagen te laat met zijn aanmelding, echter nog het bestuur nog de vergadering hebben daar geen onoverkomelijke bezwaren mee. Fiat vanuit de vergadering voor de 3 nieuwe bestuursleden.

De voorzittershamer gaat over naar de vice voorzitter de heer Marcel van Eijsden, de vergadering stemt unaniem in met de kandidatuur van de nieuwe 2008/2009 vooritter van dhr Dink Ripmeester. Zo ook van toepassing voor de overige bestuurleden te weten de heren Marcel van Eijsden, Milko Meijer, Andreas Vallianatos, Kees Kemper, Jon Scholten en Hans Schurr. Bestuursfunctie indelingen bij de volgende bestuursvergadering. Ook dan zal het afscheid van Cees Warrenaar nog een keer dunnetjes overgedaan worden.

De nieuw bakken voorzitter dankt in zijn speech de zoeven zesde (teruggetreden) voorzitter van de NZS, dhr ‘Cornelis Johannes’ofwel ‘Cees’ Warrenaar, alsmede zijn werkgever Vertom scheepvaart voor de verschafte mogelijkheid het nodige voor de NZS te kunnen regelen (in de ‘baas zijn tijd’). Cees trad als (NZS) lid toe per 01.01.1984, ballotage in positieve zin per 29.08.1986, 1993 lid van het NZS bestuur, penningmeester vanaf 1996 en op de dag af nauwkeurig 5 jaar voorzitter.

Dink Ripmeester dankt de aanwezigen voor het geschonken vertrouwen hem als de nieuwe en zevende voorzitter van de NZS te hebben gekozen. De voorzitter stelt in zijn dankwoord dat zijn voorzitterschap niet uit ‘luxe’was geboren, het was het nemen van verantwoordelijkheid van de achterblijvende 4 bestuursleden. (herverdeling van taken indien geen nieuwe bestuurskandidaten zich zouden aanmelden). Tevredenheid dat er op het laatste moment 3 bestuursleden zich gekandidateerd hebben.

11. Rondvraag.

Dhr W.Spek vraagt om een ‘reminder’ voor elk evenement (dus ook de jaarvergadering),

goed idee en zal zoveel als mogelijk worden opgevolgd.

Dhr Bulling spreekt een woord van dank voor de avond.

12. Sluiting.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Renesse aan zee 30.04.2008