Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 10 april 2007 in ‘ het Wapen van Rhoon’ te Rhoon.

1.De vergadering wordt om 20.30 uur door de voorzitter geopend.

Met kennisgeving afwezig mevr. Veronique Perina & de heren Ben Torque, Bertus Boere, Erik Boenders, Viktor Verkaart, Wouter Kleiss, Frans Seltenrijch, Marcel van Eijsden (ziekte), Wim Spek, Bert van Rijn, Albert Akker, Martin Poot, Jan van Blanken & last but not least Guus Storm

Er is 1 geldige machtiging & 1 niet geldige machtiging (in dit laatste geval gegeven aan een bestuurslid). Naast 4 bestuursleden (dhr. Marcel van Eijsden vanwege ziekte afwezig) zijn er 13 leden aanwezig waarvan 4 gepensioneerden. Geen aanmeldingen ontvangen voor een bestuursfunctie.

2.De notulen van de vorige jaarvergadering (11.04.2006) worden ongewijzigd vastgesteld en ter plekke door de voorzitter en secretaris ondertekend.

3.Jaarverslag van de secretaris,

N.a.v. het verslag van de secretaris wordt gememoreerd dat dhr. Wouter Kleiss als bestuurslid in 2006 is teruggetreden, nogmaals dank voor de inzet bij met name de (fantastisch) georganiseerde festiviteiten.

Correctie inzake de actie zeebeving, de kerkelijke stichting in Bloemendaal heet niet BKR maar PKN ( Protestante Kerken Nederland) en de BBQ wordt dit jaar op 26 juni gehouden (en NIET 27 juni zoals abusievelijk vermeld). Voorts instemming & goedkeuring.

4.Jaarverslag van de penningmeester,

Dhr Jansen maakt een opmerking over de lage rente vergoeding op bankrekeningen !

Ook hier instemming en goedkeuring. Ondertekening door het bestuur volgt.

5. Het verslag van de kascontrole commissie, voorgelezen door de heer Dronkers ,wordt met applaus en dus instemming ontvangen.

6.De contributie over het jaar 2007 wordt ongewijzigd gelaten.

Meneer Pols was hieromtrent wat terughoudend om (weer) niet te verhogen, dhr. Bulling merkte echter op dat de contributie niet relevant is voor de begroting.

7. Als onder 1 gemeld zijn er geen aanmeldingen voor een bestuursfunctie.

Herkozen worden de heren Milko Meijer, Marcel van Eijsden, Andreas Vallianatos & Dink Ripmeester. Hierna neemt dhr Andreas Vallianatos als vervanger vice voorzitter (ziekte Marcel van Eijsden) de voorzittershamer over en wordt dhr Cees Warrenaar weer benoemd als voorzitter voor de N.Z.S. Dhr Cees Warrenaar bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen en merkt op dat ons ere lid dhr AryVijfvinkel de N.Z.S. op het

Cardiff shipbroker ’s dinner op 27 april a.s. zal vertegenwoordigen.

8.Begroting 2007,

De voorzitter licht toe, dat er weliswaar een nadelig saldo is van euro 11.250, echter dat er tevens euro 9.500 is gereserveerd voor de opzet van de website en een reserve van

euro 10.000 voor bijzondere evenementen. Dhr A Vijfvinkel merkt op om, nadat de website een feit is, deze goed op te volgen en bij te houden en dus ook jaarlijks een bedrag daarvoor te reserveren. Ook de strekking van de heer D.Bulling is van gelijke aard. De voorzitter geeft in reactie de opmerking dat dhr. Marcel van Eijsden (weliswaar deze avond afwezig) e.e.a. zal coördineren.

9.Ballotage- Kascontrole commissie,

Aspirant leden (van voor de nieuwe statuten) hebben een soort van ‘generaal pardon’ gekregen en zullen door het bestuur als geballoteerd en volwaardig lid beoordeeld worden.

(publicatie volgt in De Patrijspoort)

Nieuwe aangemelde leden worden volgens de nieuwe statuten afgehandeld, de secretaris wijst op het belang van de 2 mede ondertekenaars van het aanvraag formulier. (kan hij of zij inderdaad echt een bootje bevrachten !, dus iets meer dan een ‘sympathiek gebaar’ zo’n handtekening)

De vergadering kiest voor een kascontrole commissie nieuwe stijl, de minimaal 2 benodigde personen zijn de heren Dronkers & Kemper en als reserve dhr Westerhout.

10.Activiteiten 2007,

De voorzitter staat nogmaals stil bij het overlijden van de heer Duurt Stoppels en de bloemen die het verleden jaar naar de zieke leden zijn gegaan, dat in de wetenschap dat het goed is dat te doen en veelal zeer wordt gewaardeerd.

Dhr Jan Pols vraagt zich af of een cultuur avond geen goede en geschikte activiteit zal zijn,

waarop dhr Dieter Bulling reageerde met de opmerking over tijdgebrek bij de jeugd en dat deze heel gedreven met hun carrière bezig zijn. De voorzitter verwijst nog naar de All Weather news presentatie van vorig jaar waarbij slechts een gering aantal jongere leden

aanwezig was. Dhr Ary Vijfwinkel sprak uit om ‘andere mensen’ uit te nodigen, waarop de secretaris reageerde of dat ook waterklerken mochten zijn, die zich veelal ook in de kweekvijver van zeebevrachters zitten. Hierop volgde een levendige discussie waarbij o.a. werd gesteld de herschreven cursus zeebevrachter goed aan te wenden voor publiciteit. Dat in samenspraak met het STC zou wellicht een instrument kunnen zijn de broodnodige benodigde bevrachters te kunnen vinden cq op te leiden.

De nieuwe cursus zeebevrachter ondervind helaas nog steeds vertraging vanwege het niet afronden van het werk van een tweetal herschrijvers te weten de heren Lafranca en Jumulet. Slechts alleen dan kan het STC / mevr Ine Los (een vastberaden doorbijter, zeg maar gerust een pitbull !!) alles goed redigeren. Het devies van de vergadering was ‘beter later klaar maar dan wel goed ‘ !!

11. Rondvraag,

Dhr Ary Vijfwinkel was bedroefd over het uitblijven van een bijgewerkt nieuw ledenboekje,

De voorzitter las een emailbericht van diezelfde dag voor van dhr Marcel van Eijsden met de mededeling dat dat spoedig achterhaald zal zijn. Een lofuiting was er voor de uitvoering van de Patrijspoort, ‘hou die erbij voor 1 a 2 jaar ook als de website er is’. Ary Vijfvinkel was ook razend enthousiast over het dinner 2006, ‘in de top 3 aller tijden’zo luidde het.

Dhr Dieter Bulling, sponsoring te overwegen ‘ a la ‘Stanford university, het bestuur neemt die opmerking / suggestie graag mee. Een soort commandeurs benoeming werd eveneens geopperd ! maar ondervond minder appreciatie.

Dhr Jan Pols had een vraag over de royalties van de cursus ‘dat blijft doorlopen’ zo opperde de voorzitter.

12. Sluiting,

Onderdankzegging voor de komst sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering.

Uw secretaris
Dink Ripmeester