Notulen

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit gehouden op 8 september 2020 in Abel Grand Café restaurant te Portugaal

 1. Opening

Om 20.27 uur opent de voorzitter Han van Blanken de vergadering en verwelkomt

de  aanwezigen.

Afwezig met kennisgeving werden ontvangen van : Guus Storm, Johan vd Gijze, Reimert de Graaff, Erwin de Zwarte, Jan Tiekstra, Dieter Bulling, Jeroen Eelsing, Diederick van Eijmeren, Hugo Brinkman, Marcel Stoppels, Gerrit Bakker, Eric Vonk, Barry Zwijgers, Jan Pols, Oleg Kharitonov, Gert-Jan Kieboom, Yuri Leontiev, Marcel van Eijsden, Jan Lafranca

Er werden 2 geldige machtigingen afgegeven,

Van het bestuur zijn aanwezig : Han van Blanken (HvB), Hans Schurr (HS), Andreas Vallianatos (AV), Puck Bolks (PB) , Myra Noordhuis (MN) en Raimond den Breejen (RdB).

De volgende leden van de NZS zijn aanwezig: Rene de Jong, Daniël Dutilh, Jon Scholten, Cees Warrenaar, Robert-Jan van der Voort, Caspar Koot, Alair van Groningen, Martin Poot.

      HvB vervolgt met een aantal mededelingen :

 • De voorzitter betreurt het dat leden van het eerste uur Huib Glerum, Dieter Bulling & Jan pols niet aanwezig kunnen zijn op deze jaarvergadering.
 • Dat door de corona crisis het Shipbrokers Event uitgesteld moest worden.
 • Hopelijk volgend jaar het lustrum van de NZS gevierd kan worden.

    

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2019.
 • De notulen wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.

     

 1. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2018.
 • Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
 • HvB meldt dat er weinig evenementen zijn georganiseerd dit jaar en dat er voor dit jaar weinig zal plaats vinden. Wel zal Promedia hun evenement wat voor het Shipbrokers Dinner Event plaats zou vinden, door laten gaan. Dit zal in digitale vorm plaatsvinden met 6/7 sprekers. Leden kunnen zich hier gratis voor inschrijven.

De schade voor de NZS door de corona is beperkt gebleven.

   

 1. Jaarverslag en balans van de penningmeester over het jaar 2018.
 • Cees Warrenaar vraagt naar de vooruitbetaling 7935.- euro aan Live Impact en of dit geld weg is of blijft staan voor het volgende diner event. Dit wordt toegelicht doordat Live Impact eerder is begonnen met het werk en dat dit een vooruitbetaling is voor de verrichte werkzaamheden.
 • Jon Scholten haakt in op het bovenstaande en vraagt over de risico’s van dergelijk aanbetaling. Ook vraagt hij of er dit jaar een vooruitzicht was op het aantal sponsoren en of we budgetneutraal het evenement kunnen organiseren. HvB meldt dat de sponsoren zeer positief tegen het aanstaande evenement stonden echter dat nu met corona er wel wat onzekerheid is opgetreden doordat niemand exact kan overzien wat de financiële gevolgen zullen zijn.
 • Aangezien er verder geen vragen zijn wordt het jaarverslag en de balans goedgekeurd door de aanwezige leden.

 

 1. Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2019.
 • Dhr Cees Warrenaar leest de verklaring voor, waarin de kascommissie verslag doet van haar bevindingen van maart dit jaar, en voorstelt het bestuur decharge alsmede acquit te verlenen voor het gevoerde beleid, wat door de A.L.V. wordt verleent.

 

 1. Contributie voor het jaar 2020.
 • HVB meldt dat doordat er dit jaar eerder geen mogelijkheid was voor een alv dat dit het bestuur heeft doen besluiten om de contributie hetzelfde te houden en de nota er in april uit te sturen zodat de vereniging geen inkomsten zou mislopen.

 

 1. Begroting 2019.
 • Cees Warrenaar vraagt of de reservering voor evenementen enkel voor het Shipbrokers Dinner is. HVB geeft aan dat dit een reservering is voor grote evenementen waaronder het Lustrum als mede het Shipbrokers Dinner.
 • Cees Warrenaar meldt dat de kosten voor het Shipbrokers Dinner in de gaten gehouden moeten worden mede vanwege de grootte van het evenement en de uitgave.
 • HS geeft aan dat het de doelstelling is om de evenementen budgetneutraal te laten verlopen. Cees Warrenaar vraagt over de samenwerking voor sponsoring via Live Impact en of dit niet beter via meer betrokkenheid van de leden kan. Dit wordt mede door RdB bevestigt en meldt als leden meer betrokken zouden zijn met het benaderen van sponsoren dat dit zeker positief zou uitpakken. Dit gezien de relatie van sommige leden met de benaderde sponsoren.
 • Jon Scholten vraagt naar de begroting van het Shipbrokers Event. HS geeft aan dat dit rond de 250.000 euro is.

   

 1. Verkiezing kascontrole commissie.
 • De commissie wordt gevormd door Milko Meijer (niet aanwezig), Cees Warrenaar met als reserve Daniel Dutilh. Milko Meijer & Daniel Dutilh treden reglementair af, Daniel Dutilh omdat deze later tijdens de vergadering plaats zal nemen in het bestuur. Cees Warrenaar zal nog 1 jaar in de kascontrole commissie blijven.

Alair van Groningen meldt zich aan en Jon Scholten meldt zich aan als reserve.

Na unanieme aanvaarding door de aanwezige leden bestaat de kascommissie nu uit      Cees Warrenaar & Alair van Groningen met als reserve Jon Scholten.

 1. Cursus Zeebevrachter
 • HvB meldt dat er voor aankomend cursusjaar slechts 5 aanmeldingen zijn, hij denkt mede dat dit door de beperkte service van het STC is en het beperkt promoten van de cursus. Mede hierdoor stelt HvB voor om het contract met het STC open te breken dan wel met een andere partij te gaan onderhandelen om de cursus op niveau te houden en de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de aanwezige leden. Met name Daniel Dutilh is voorstander en ook de overige leden zijn het hierover eens.
 • Cees Warrenaar vraagt wie er over de kennis van de cursus beschikt.

HvB ligt toe dat de leraren nu voornamelijk door ons worden voorgedragen.

Ook heeft HvB het cursus boek vertaalt in het engels en verkoopt deze nu aan het MLU voor 50 euro per boek tot de gemaakte uren eruit zijn. Als de uren eruit zijn dan wordt dit 50/50 verdeeld met het volgende management. ICS ziet de cursus van de NZS als tussenstuk. Waar de ICS dieper op de materie ingaat beschikt de Nederlandse Zeebevrachters cursus over belangrijke informatie die cursisten vaak missen bij aanvang van de ICS opleiding.

 • Jon Scholten merkt op dat het aantal cursisten voor de cursus altijd redelijk stabiel was, en vraagt wat de reden is dat dit nu ineens wegvalt.

HvB merkt op dat hoewel het een cursus op HBO niveau is er geen certificering mogelijk is.

 1. Activiteiten 2020
 • HvB meldt dat het een rampjaar is geweest met betrekking tot de evenementen. Alle geplande evenementen konden niet plaats vinden vanwege de beperkingen door Covid-19.

     

 1. Verkiezing bestuur.
 • HvB meldt dat het volledig bestuur aftreedt. Alle bestuursleden stellen zich weer beschikbaar behalve Puck Bolks en Raimond den Breejen.
 • Er zijn twee nieuwe aanmeldingen voor een bestuursfunctie binnengekomen. René de Jong en Daniël Dutilh. Jon Scholten vraagt of de twee een korte introductie kunnen geven wat ze hebben gedaan en waar ze werkzaam zijn.
 • Het volledige bestuur inclusief de kandidaat bestuursleden worden door de aanwezige

leden herkozen en gekozen.

 • Andreas Vallianatos vraagt hierna de aanwezige leden om Han van Blanken wederom als voorzitter te installeren. Nadat de vergadering dit heeft aangenomen wordt het woord weer aan HvB overhandigd. HvB bedankt de leden voor het vertrouwen.

 

 1. Rondvraag.
 • Robert-Jan van der Voort vraagt naar de relatie met Annelies, hij heeft namelijk al twee jaar achter elkaar een herinnering gekregen voor de contributie terwijl hij deze wel netjes heeft betaald. HS vermeld dat de relatie goed is en dit zal uitzoeken.
 • Martin Poot vraagt of de vereniging van plan is iets te doen met goede doelen en geeft als voorbeeld Beiroet. Het bestuur geeft in een korte toelichting aan dat dit niet een van de doelstelling van de vereniging is. Maar als leden dit op eigen initiatief doen de vereniging dit wel onder de aandacht kan brengen onder de leden.

                          

 1. Sluiting.
 • Niets meer voorliggend dankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.42 uur.

 

Raimond den Breejen

Plaatsvervangend secretaris  

Barendrecht, 8 September 2020

november 3, 2020

Notulen 2020

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit gehouden […]
februari 16, 2016

Notulen 2014

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit gehouden […]
februari 16, 2016

Notulen 2013

Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 21 […]
februari 16, 2016

Notulen 2012

Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 08 […]
februari 16, 2016

Notulen 2011

Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 12 […]
februari 16, 2016

Notulen 2010

Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 02 […]
februari 16, 2016

Notulen 2009

Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 14 […]
februari 16, 2016

Notulen 2008

Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Societeit (NZS) gehouden op 08 […]
februari 16, 2016

Notulen 2007

Notulen jaarvergadering van de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit (NZS), gehouden op 10 […]