Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin o.a. namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Foto’s en of video’s van leden, gemaakt tijdens evenementen kunnen gebruikt worden voor de door onze vereniging gebruikte media, tenzij een lid hiertegen vooraf aan het betreffende evenement schriftelijk bezwaar maakt.

–oo–

PRIVACY VERKLARING

Dit is een privacyverklaring van de Nederlandse Zeebevrachters Societeit, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341799 (hierna: NZS)

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de NZS

verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De NZS verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

-lid bent/wordt van de NZS;

-Donateur, adverteerder en/of sponsor van de NZS bent/wordt;

-zich inschrijft voor clubavonden, evenementen of opleiding; -onze website www.dutchshipbrokers.nl bezoekt;

-contributies, donaties en/of advertentiegelden dient te voldoen;

-contact met ons opneemt

1.2 De NZS verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

-naam en voornaam;

-geslacht;

-geboortedatum;

-adres en woonplaats;

-telefoonnummer (vast en/of mobiel);

-e-mailadres;

-werkgever;

-Foto’s en/of video’s gemaakt tijdens NZS gerelateerde evenementen en clubavonden

1.3 De NZS kan deze gegevens gebruiken om:

-het lidmaatschap van de NZS te effectueren;

-De Patrijspoort, nieuwsbrieven en/of mededelingen toe te zenden met (mogelijk) gebruik van beeldmateriaal;

-nieuwsberichten met beeldmateriaal te plaatsen op onze website en social media;

-contact met u op te nemen of te onderhouden

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 Neem contact op met de secretaris van de NZS via secretaris@dutchshipbrokers.nl voor:

-meer informatie over de wijze waarop de NZS persoonsgegevens verwerkt;

-vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

-inzage in de persoonsgegevens die de NZS met betrekking tot u/jou verwerkt;

-bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de NZS;

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De NZS zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De NZS zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 De NZS zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij noodzakelijk voor evenementen georganiseerd namens de NZS, of dat u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of de NZS daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

–oo–